Debatt och blogg

Debatt och blogg - hidden

Nej till Starev-krav om grundlagsskydd för kommunal revision

Riksdagen har genom beslut den 12 april 2012 avslagit motionen (2011/12: K 303) från Lars Beckman (M) om införande av ett grundlagsskydd för den kommunala revisionen. Det är undertecknad, som – i samråd med motionären- utformat motionen om grundlagsskyddet, c:a  200 år efter det att statens svaga och icke-ansvarsprövande (!) revision fick sitt grundlagsskydd i regeringsformen.

Om kommunal revision

Utdrag ur SKL:s skrift om den goda seden

"Revisorerna i kommuner och landsting ska granska och pröva enligt god revisionssed.

God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller

på annat sätt fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt

över tiden i revisionsarbetet. Den tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på

och uttolkar uppdraget och hur detta ska utföras. Innebörd och utveckling

påverkas av sektorns särdrag samt olika intressenters krav och förväntningar."

Läs mer om den kommunala revisionen i SKL:s dokument>>