Kvalitetssäkring inom Starev

Vägledning för kvalitetssäkring av revisionen, ur de förtroendevalda revisorernas perspektiv och med utgångspunkt från god revisionssed, antogs vid Starevs årsmöte den 29 maj 2013.

Kvalitetssäkring enligt god revisionssed 

Syftet med kvalitetssäkringen är att stärka revisorernas oberoende, objektivitet och saklighet för att säkra den kommunala revisionens trovärdighet och legitimitet.

Enligt ”God revisionssed – i kommunal verksamhet 2014” ansvarar revisorerna för att aktiviteterna i hela revisionsprocessen håller en hög kvalitet och att uttalandet i revisionsberättelsen och i granskningsrapporter är väl underbyggda.

 

Detta förutsätter att

-    revisorerna följer god revisionssed

-    granskningen utgår från revisorernas riskbedömning

-    revisorerna försäkrar sig om att de sakkunniga har kvalitetssäkrat arbetsprocess och granskningsresultat

Detta innebär att

-    revisionsfrågan har bäring på revisionsuppdraget och ansvarsprövningen

-    varje revisionsrapport är sakgranskad av såväl berörd förvaltning som revisorerna

-    revisionsmetoden är relevant

-    revisionsfrågorna är besvarade

Följande bör känneteckna revisionens arbetssätt inom STAREV

-    revisionen ska vara främjande och stödjande

-    revisionen ska vara förebyggande och framåtriktad

-    revisionen ska utgå från ett helhetsperspektiv och en koncernsyn

-    revisorerna ska ha god kontakt med fullmäktige – särskilt med fullmäktiges presidium

-    revisorerna ska ha en aktiv dialog och kommunikation med granskningsobjekten

-    revisorerna ska vara synliga och aktivt verka för att tydliggöra revisionens uppdrag och resultat

 

Med utgångspunkt från ovanstående har en checklista för kvalitetssäkring sammanställts.

Checklistan som ett pdf-dokument>

Vägledning för kvalitetssäkring med tillhörande checklista som ett pdf-dokument>

Tillbaka till sidans början