Primära länkar Undermeny

Nej till Starev-krav om grundlagsskydd för kommunal revision

Riksdagen har genom beslut den 12 april 2012 avslagit motionen (2011/12: K 303) från Lars Beckman (M) om införande av ett grundlagsskydd för den kommunala revisionen. Det är undertecknad, som – i samråd med motionären- utformat motionen om grundlagsskyddet, c:a  200 år efter det att statens svaga och icke-ansvarsprövande (!) revision fick sitt grundlagsskydd i regeringsformen. Jag har även diskuterat motionen med riksdagsledamoten Peter Persson (S), som  var utredare av de revisionsfrågor som ledde fram till betänkandet år 2004 ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting” (med åtföljande proposition 2005/06: 55: ”Stärkt revision  och ansvarsprövning i kommuner och landsting”).

STAREV har i sin verksamhetsplan för 2011/12 som en viktig punkt, att verka för att den kommunala revisionen äntligen tillförsäkras den ”status” som ett grundlagsskydd skulle innebära, inte minst för tilltron till revisionens oberoende och ”stabilitet”. Vi som har haft förtroendet att arbeta som förtroendevalda revisorer inom kommuner och landsting har – vilket  bl a framgår av motionen-blivit oroade av  återkommande ifrågasättanden av den kommunaldemokratiskt förankrade revisionen , där ständiga förslag om att nuvarande system skall ”skrotas” förts fram . Det har därför – anser STAREV och vi många andra- varit på tiden att i Regeringsformens ”kommunala del” helt enkelt skriva in följande klargörande regel:” Revisionen i kommunerna utförs av förtroendevalda revisorer, som utses av fullmäktige.” Så blev nu icke fallet vid detta första försök.

Jag tycker dock likväl, att frågan om grundlagsskyddet ”fallit framåt” i och med att den äntligen finns med i riksdagens handlingar. Av särskild betydelse är konstitutionsutskottets – i mitt tycke- välskrivna utlåtande (utl. 2011/12: KU15, sid. 33 ff). Utskottet hänvisar till de utredningar och riksdagsbeslut som varit aktuella under senare år. Avslutningsmeningen lyder därefter :  ”Sammantaget är utskottet inte berett att nu (min kursivering) förorda en översyn av frågan om ytterligare åtgärder avseende den kommunala revisionen och avstyrker därför motion(en) ---2011/12:K303 (M)---.”

Att resultatet av motionen  blev negativt, bör inte innebära att STAREV lägger sina goda tankar inom detta område åt sidan. Arbetet med frågan bör fortsätta i form av opinionsbildning och ”bevakning” av kommande justeringar av lagstiftningen. Efter diskussion med ett antal riksdagsledamöter har jag förstått, att en ändring av en grundlag (RF) sällan eller aldrig kommer till stånd via en ”vanlig” riksdagsmotion. Här krävs en stabilare ”plattform”, helst ett konkret förslag från en statlig utredning.  Jag ser det därför som angeläget, att STAREV inför kommande utredningar inom kommunallagsområdet bevakar att grundlagsfrågan kommer med i framtida utredningsdirektiv.- För min del -som före detta förtroendevald revisor inom en STAREV-kommun - är arbetet slutfört. Det vore intressant att få vetskap om hur STAREV kommer att ”verka för” och ”bygga vidare” på hittillsvarande ”grundläggningsarbete”. En sak är dock helt klar: Det behövs flera ”murare” än en att på lagd grund uppföra den framtida revisionella ”huskroppen”.

Avslutningsvis vill jag för min säga, att ”vi” fortfarande har vissa frågor att ta upp till debatt och diskussion inom revisorskretsar. Det gäller – som jag just nu ser det- utöver grundlagsskyddet- vissa ändringar av kommunallagen som skulle kunna stärka tilltron till kommunal revision inte minst efter all diskussion som förevarit det senaste året. Måhända återkommer jag till detta. För vi behöver en levande debatt om den kommunala revisionens framtid och utveckling. Ej avveckling!

Lars Munters
Förutvarande  dir. Sv.Kommunförbundet/Komrev AB (juridik/revision)
Fd förtroendevald revisor , ordf. i fullmäktige, socialnämnd  mm

 

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Inga HTML-taggar tillåtna
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter