Debatt och blogg

Debatt och blogg - hidden

Nej till Starev-krav om grundlagsskydd för kommunal revision

Riksdagen har genom beslut den 12 april 2012 avslagit motionen (2011/12: K 303) från Lars Beckman (M) om införande av ett grundlagsskydd för den kommunala revisionen. Det är undertecknad, som – i samråd med motionären- utformat motionen om grundlagsskyddet, c:a  200 år efter det att statens svaga och icke-ansvarsprövande (!) revision fick sitt grundlagsskydd i regeringsformen.

Det här är Starev

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskontor. Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi samlas under ett tak. Det här ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet.

Starev har som uppgift att

  • vara ett forum för information och debatt i frågor som rör revision i kommuner och landsting
  • vara ett samarbetsorgan för kvalitetsutveckling och dokumentation av god revisionssed
  • vara ett samarbetsorgan för utbildning och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer.

Var och en av Starevs medlemmar har stor kunskap om kommunal revision. Detta gör oss till en viktig aktör när det gäller att bevaka den kommunala revisionens intressen. Detta bland annat genom att vara remissinstans i frågor som rör området.

Starevs högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelsen som består av nio förtroendevalda revisorer. Den kommun, region eller det landsting som utses till ordförande ansvarar för samordning och administration av organisationens arbete. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan styrelsemedlemmarna.

Bakom STAREV står idag 22 medlemmar – tio landsting, två regioner och tio kommuner. Historiskt sett härstammar organisationen sedan 1960-talet från mindre organisationer som SNÖ (Stockholm, Norrköping, Örebro) och senare SNÖG (som inkluderade Göteborg). I och med SNÖGoM (där även Malmö ingick) fick organisationen från och med slutet av 1980-talet en allt mer tydlig och betydelsefull roll.

Läs mer om Starev här